Vistelsebestämmelser

VISTELSEBESTÄMMELSER

Stipendiatperioderna på Ellen Keys Strand sammanfaller med Strands dagliga (utom måndagar) öppethållande för allmänheten. Räkna med minst två visningar per dag under maj och juni. I september är det lugnare.  I avvägningen mellan denna verksamhet och styrelsens strävan att bereda stipendiaterna en lugn och rofylld miljö kan givetvis intressekonflikter uppstå. För att undvika sådana är det nödvändigt med förståelse för och ömsesidigt hänsynstagande till besökare och andra medstipendiater. Därför skall nedanstående bestämmelser efterföljas : 

1. Män, barn och husdjur får inte vistas på Strand annat än – efter samråd med föreståndare och övriga stipendiater - som besökare dagtid och inte heller vara mat- eller kaffegäster. För personliga besök ansvarar stipendiaten själv.

2. Boendet innebär självhushåll. Mathållning (inköp, tillagning och diskning) ombesörjes av den boende själv men kan också samordnas med övriga medboende. Kök och gemensamhetsutrymmen skall vara avstädade före visning, och inga personliga föremål får finnas framme. Mat och dryck får endast förtäras på av föreståndaren anvisade platser. Rökning är inte tillåten varken inne i huset eller i trädgården. Ibland bor Strands guider och föreståndare i huset under stipendatperioderna.

3. Av hänsyn till övriga besökande och boende får ev. handtvätt och tvätthängning endast ske i samråd med föreståndaren. Hängd tvätt skall omhändertas före visningar. Likaså skall utomhusvistelse på Strand endast ske på ett sådant sätt och i en sådan klädsel att andra personer inte generas eller blir störda.

4. Stipendiaterna skall innan användning av böcker och andra museiföremål först tillfråga föreståndaren. Böcker som lånas från biblioteket får endast läsas på för där avsedd plats och med lämpligt underlag och inte tas med in på gästrummen. 

5. Gästrummen visas inte för besökare, och alla dörrarna till rummen är låsbara. Stiftelsen och föreståndaren ansvarar inte för stipendiaternas tillhörigheter.

6. Enligt Ellen Keys testamentariska bestämmelser förväntas stipendiaterna på Strand för gemensam trevnad kunna delta i enklare trädgårdsgöromål och efter förmåga medverka till att vårda miljön på Strand. 

7. Föreståndaren äger rätt att i samråd med övriga stipendiater avbryta vistelsen för den som uppträder olämpligt eller störande av ordning, miljö eller atmosfär. Vid insjuknande som kräver vård och tillsyn kan föreståndaren föreskriva att vistelsen genast avbryts.

8. I övrigt förväntas boende följa föreståndarens instruktioner och anvisningar i varje särskilt fall, samt respektera medstipendiaternas önskemål om ro och avskildhet. Samverkan och hänsynstagande skall vara mottot för stipendiater och andra verksamma på Strand.

Välkommen med din ansökan!