GDPR

 

Ellen Keys stiftelse Strand

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter (Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679)

Personuppgiftsansvarig är stiftelsen.

Personuppgifter som du lämnar i din ansökan behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till stipendium.
Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Om stipendium beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade
som längst i 5 år. För icke beviljade stipendier kommer ansökningarna sparas
som längst i 1(ett) år.

Du har rätt att:

  • begära rättelse av felaktig uppgift,
  • begära radering eller begränsning av personuppgifter,

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av
personuppgifter.

Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k.
särskilda kategorier av personuppgifter * godkänner du, genom att inge din
ansökan, att de personuppgifter du lämnat får behandlas för ovan angivet
ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling
av sådana kategorier av personuppgifter. Dessa kan då inte längre läggas till
grund för ansökan.

* Med särskilda kategorier av personuppgifter avses
uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska
uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller
sexuella läggning.